مدل کسب و کار پرورش ماهی

در فضای محصور

مدل کسب و کار پرورش ماهی در فضای محصور به همت محققین کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام طراحی شد:
این مدل کسب و کار مبتنی بر شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی متقاضیان طرح های اجتماع محور طراحی شده است.
با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و مواهب الهی در مناطق ساحلی می توان بر محرومیت های منطقه ای فائق آمد. مسئله ای که در طراحی مدل کسب و کار پروش ماهی در قفس و فضای محصور وجود دارد، ارائه مدلی است که یک طرح اشتغالزای سرمایه بر را به کاربر تغییر ماهیت دهد. بر اساس مطالعات انجام شده شامل بررسی های میدانی، مطالعات گزارش های سازمان های بین المللی نظیر فائو و رهیافت از تجربیات تسهیلگران بنیاد برکت این مدل بر اساس انجام کار اشتراکی طراحی شده است. جالب است بدانیم روش های مختلفی در پرورش آبزیان وجود دارد.
*جدول کتاب*
هم اکنون در برخی نقاط کشور این مدل های کسب و کار مورد بهره برداری قرار گرفته است. جهت آشنایی بیشتر با این مدل کسب کار می توانید به مهتاب شماره8 کتاب پرورش ماهی درقفس و محیط محصور مراجعه نمایید. به همت کمیته تحقیق و توسعه در راستای اجرای مدل و دو برنامه جامع تدوین شده است. یک برنامه با افق ایجاد 3000 هزار شغل در حوزه آبزی پروری و برنامه دیگر با هدف تکمیل زنجیره تامین پرورش ماهی در قفس به طور متمرکز در شرف اجرا می باشد.

fa_IRفارسی