مشارکت مدنی

در طراحی روش مطلوب سعی بر آن شده است تا ضمن بهره گیری از منطق شیوه های تأمین مالی اسلامی و ظرفیت های معرفی شده، اصولی مورد توجه قرار گیرد که هم در انحصار نظام بانکی کشور نبوده و در نظام غیربانکی قابلیت اجرا داشته باشد و هم به صورت کامل با قوانین مادر به ویژه قانون مدنی و قانون تجارت کشور انطباق داشته باشد. در این رابطه، موضوع مشارکت مدنی و عقد آن که در زمره روش های معرفی شده در ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا هست مبنای طراحی قرار گرفته است.

fa_IRفارسی