با توجه به اینکه پرورش زنبورعسل، در صورت رعایت نکات علمی و اصولی، می تواند حرفه ای سودآور برای افراد علاقمند به این کار باشد و مناطق مختلف روستایی در ایران نیز از پتانسیل مناسبی برای ایجاد و گسترش این حرفه برخوردار است، سرمایه گذاری در این حوزه می تواند درآمد قابل قبولی برای یک خانوار روستایی ایجاد نماید. بر همین اساس سومین جلد از «مهتاب» به زنبورداری اختصاص یافته است. به این ترتیب، در این مجلد سعی شده است با استفاده از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و استفاده از نظرات افراد با تجربه، به مباحث مربوط به پرورش زنبورعسل پرداخته شود و با بیانی روشن و ساده در اختیار خانوارهای روستایی علاقمند به این حرفه قرار بگیرد تا از این طریق بتوانند منبع درآمدی برای خود ایجاد نمایند.

تولید عسل

زنبورداری

نژاد زنبورعسل

کندو

زنبورهای کارگر

زنبورهای نر

ملکه

لارو

شفیره

عسلک

موم زنبورعسل

سخن آغازین

مقدمه

وضعیت زنبورداری در ایران

آشنایی با زنبورداری

انواع زنبورعسل

خصوصیات یک نژاد خوب

کندو

محل استقرار کندوها

چگونگی استقرار کندوها

ساکنین کندو

مراحل رشد زنبور عسل

فعالیت های زنبورعسل بعد از تولد (خروج از شفیره)

پرورش ملکه

ملکه باکره

جفت گیری ملکه

تخم گذاری ملکه

معرفی ملکه جدید به کندو

تکثیر کندو (بچه کندو)

ادغام کندوها

وسایل کار در زنبورداری

تغذیه زنبورعسل

شروع فصل زنبورداری

خرید کلنی

مدیریت کندوها

بازدید از کندو

خارج کردن و جابجایی قابها

اضافه کردن طبقه به کندو

عایق کردن کندو

کوچ دادن کلنی ها

آمادگی زمستانی

تولیدات زنبورعسل

مهمترین آفتها و بیماری های زنبورعسل

کنه واروآ

بیماری نوزما

بیماری لوک

بیمه

پیشنهادات

طرح توجیهی اقتصادی

پیوست

ضوابط و قوانین

فهرست منابع

fa_IRفارسی