دستورالعمل تدوینی حاضر به دنبال ایجاد راهی یکپارچه برای اشتغال پایدار افرادی است که از روی جبر به کولبری روی آورده اند. در این مسیر، ارتقای سطح توانمندی مرزنشینان در انجام فعالیت هایی که متناسب با نیازهای فردی و تخصصی بازار امروز و آینده باشد، بهره ور نمودن منابع محیطی، جلب سرمایه گذاران و کارآفرینان به فعالیت در استان های مرزی و استقرار زنجیره های کسب و کار که محرکی برای توسعه زیرساخت ها و تنوع بخشی به فرصت های شغلی در مناطق مرزی به شمار می آید، به صورت ویژه، مورد توجه قرار گرفته است.

کولبران

مناطق مرزی

داد و ستد مرزی

امنیت ملی

توسعه ملی

مکان مرکزی

قطب رشد

مرکز – پیرامون

برگشت مرکز

اقتصاد شکننده

نظم اقتصادی

توسعه فضایی

مشارکت مدنی

مقدمه

بخش اول: مبانی

تعریف کولبر و کولبری

کولبری در فرآیند کسب و کار

مرزنشینی و توسعه مناطق مرزی

توسعه مناطق مرزی با محوریت اشتغالزایی

جمع بندی و راهبردهای توسعه مناطق مرزی

بخش دوم: دستورالعمل

دستورالعمل رشد اشتغال هدفمند (راه) برای کولبران

بخش سوم: پیوست ها

کاربرگ ها

اهم منابع

fa_IRفارسی