تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور10
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور3811
تعداد پروژه های عمرانی110
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان11433
fa_IRفارسی