تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور36
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور3427
تعداد پروژه های عمرانی432
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان10281
fa_IRفارسی