تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور29
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور4848
تعداد پروژه های عمرانی460
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان14544
fa_IRفارسی