تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور21
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور13013
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان39039
fa_IRفارسی