تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور38
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور5959
تعداد پروژه های عمرانی548
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان17877
fa_IRفارسی