تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور40
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور9216
تعداد پروژه های عمرانی502
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان27648
fa_IRفارسی