تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور30
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور8812
تعداد پروژه های عمرانی652
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان26436
fa_IRفارسی