کارخانه بازیافت مواد پلیمر و کامپاند

بازدید از کارخانه بازیافت مواد پلیمر و کامپاند و برگرداندن مواد بازیافت شده به چرخه تولید، صورت گرفت. در این کارخانه قصد دارند که با خرید دستگاه تولید نایلون زنجیره ارزش تولید نایلون را کاملتر نموده و با سرمایه در گردش مورد نیاز در این کار تعداد نیروی کار موجود که  ۸ نفر می باشند را به ۱۶ نفر افزایش می دهند.

16 آبان ماه 1400

fa_IRفارسی