تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور9
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور9186
تعداد پروژه های عمرانی1356
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان27558
fa_IRفارسی