مدل هادی تلاش اقتصادی برکت پرورش مرغ تخم گذار (مهتاب 6)

انواع نژاد مرغ

سیستم های پرورش مرغ

سیستم متراکم

زئولیت و اوزون ساز

خرده فروشی محلی

مصرف کننده

تغذیه و جیره

آماده سازی محل نگه داری مرغ ها

بازاریابی تخم مرغ

سناریوهای پرورش مرغ

fa_IRفارسی