تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور16
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور1703
تعداد پروژه های عمرانی224
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان5109
fa_IRفارسی