تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور11
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور2546
تعداد پروژه های عمرانی279
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان7638
fa_IRفارسی