پرورش شترمرغ به طور قابل توجهی در دنیا و نیز کشور ما افزایش یافته است. علت این امر، قابلیت این حیوان برای تولید محصولات مطلوبی مانند گوشت با چربی پایین، چرم مناسب، روغن با کیفیت و حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و پرهای تزئینی است. پرهای این پرنده در نواحی گرم و خشک مانند آفریقا عمومی تر است زیرا این پرنده در نواحی گرم و خشک مانند آفریقا عمومی تر است زیرا این پرنده به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گرما مقاوم بوده و نیاز به آب کمی دارد. و مقاومت آن در نواحی سردسیر نیز قابل ملاحظه می باشد.

شترمرغ ماسائی

شترمرغ جنوب آفریقا

شترمرغ سومالی

شترمرغ عربی (خاورمیانه)

جوجه کشی

تولیدمثل

شترمرغ مولد

تخم گذاری

تغذیه

گوشت شترمرغ

روغن شترمرغ

تخم شترمرغ

سخن آغازین

مقدمه

بخش اول: مزیت ها و پتانسیل های صنعت پرورش شترمرغ

پرورش شترمرغ در ایران و جهان

انواع نژاد شترمرغ

انواع جایگاه پرورش شترمرغ

تغذیه شترمرغ

ضریب تبدیل غذایی FCR

احتیاجات آب

تهیه خوراک

عوامل مؤثر و اساسی در تغذیه شترمرغ

جیره غذایی

واکسیناسیون

بیماری های شترمرغ

بیمه شترمرغ

جوجه کشی

جمع آوری و نگهداری تخم شترمرغ

تشخیص کیسه هوایی

گرم کردن تخم شترمرغ

هچری تخم شترمرغ

علل احتمالی نقص ها و ناهنجاری های ناشی از دستگاه هچر و ستر

دستگاه جوجه کشی

ابعاد اقتصادی پرورش شترمرغ

بازاریابی

دستورالعمل دوره آموزشی پرورش شترمرغ

بخش دوم: سناریوهای پرورش شترمرغ

سناریوهای کسب درآمد شترمرغ

الزامات اجرای طرح

سناریوی اول: پرواربندی شترمرغ

سناریوی دوم: پرورش شترمرغ مولد

سناریوی سوم: جوجه کشی شترمرغ

فهرست منابع

fa_IRفارسی