پرورش ماهی هم از نظر اشتغال زایی و هم از نظر تأمین منابع غذایی داخل کشور حائز اهمیت است. این صنعت دارای پتانسیل های بسیار زیادی بوده و در صورت توجه به آن، امکان تکمیل زنجیره تأمین و توسعه مشاغل متعدد به وجود خواهد آمد. یکی از شیوه های پرورش ماهی که در داخل کشور کمتر به آن پرداخته شده است روش پرورش ماهی در فضای طبیعی و نیمه طبیعی محصور است. کتاب حاضر پرورش ماهی در قفس و پن کیج را مدل سازی کرده و طرح کسب و کار آن را ارائه می دهد.

آبزیان

آبزی پروری

شیلات

سواحل دریا

استخر

شناور

بچه ماهی

قزل آلا

سخن آغازین

بخش اول: نگهداری و پرورش

مقدمه

پرورش ماهی در دریا

پن کیج

انواع پن کیج پرورش ماهی

انواع قفس پرورش ماهی

مزایا و موانع پرورش ماهی در قفس

اجزای قفس

انتخاب ماهی

تأمین خوراک ماهی

مکان یابی

بخش دوم: مدل ها و طرح های کسب و کار

  • پرورش ماهی در پن کیج
  • پرورش ماهی در کیج کالچر

2-1) پرورش ماهی در قفس دریایی

2-2) پرورش ماهی در قفس پشت سد یا پناهگاه

نکات مهم در پرورش ماهی در قفس

فرآیند کسب و کار

زنجیره تولید

اصطلاحات تخصصی

منابع

fa_IRفارسی