مدل هادی تلاش اقتصادی برکت پرورش ماهی در قفس و محیط محصور (پن کیج و کیج کالچر)

قفس

استخر

شناور

طناب لنگر

خوراک ماهی

تور

پرورش ماهی در دریا

پن کیج

پرورش ماهی در قفس (کیج کالچر)

مزایا و موانع پرورش ماهی در قفس

اجزای قفس

انتخاب ماهی

تأمین خوراک ماهی

مکان یابی

fa_IRفارسی