روند فزاینده مصرف گوشت بوقلمون به دلیل مزیت هایی که دارد، موجب افزایش توجه به تولید آن شده است. تولید بوقلمون به دو شیوه صنعتی و سنتی امکان پذیر است. بر اساس مطالعات صورت گرفته یکی از راه های اشتغال زایی و رفع محرومیت در مناطق روستایی در کشورهای مختلف، پرورش بوقلمون به شیوه سنتی است. پرورش سنتی بوقلمون در روستاها براساس اصول، محدودیت ها و الزاماتی است که آن را با تولید صنعتی متمایز می سازد. کتاب حاضر در راستای مدل سازی کسب و کار پرورش بوقلمون با هدف اشتغال زایی و توسعه روستایی جهت آشنایی با اصول و شیوه پرورش این پرنده تبیین ابعاد اقتصادی این کسب و کار تألیف و تدوین گردیده است.

گله بوقلمون

گوشت بوقلمون

تخم بوقلمون

پروتئین

جوجه کشی

محصول ارگانیک

مزرعه

کسب و کار خانگی

بخش اول: نگهداری و پرورش بوقلمون

مقدمه

مشخصه های ظاهری

مشخصه های گوشت بوقلمون

مشخصه های تخم بوقلمون

ترکیب مواد غذایی موجود در تخم بوقلمون

جوجه کشی از بوقلمون

نژادها و انتخاب بوقلمون

تغذیه بوقلمون

نوردهی

واکسیناسیون بوقلمون

بیماری های بوقلمون

بخش دوم: راه اندازی کسب و کار

مدل کسب و کار مورد حمایت برکت

پرورش گونه بومی محلی

چگونه ارزش اقتصادی کسب و کار را بالا ببریم؟

نکات احتیاطی

ملاحظات فرهنگی

سناریوهای پرورش بوقلمون در مقیاس خانگی و روستایی

طرح توجیه اقتصادی گله بوقلمون مولد

طرح توجیه اقتصادی بوقلمون گوشتی

بخش سوم: شواهد تجربی و زنجیره تأمین

مطالعات تجربی پرورش بوقلمون توسط روستائیان

مطالعه موردی (جوانی که با پرورش بوقلمون کارآفرین برتر شد)

نکات کلیدی پرورش بوقلمون بومی محلی در منزل روستایی

زنجیره تأمین بوقلمون

اصطلاحات تخصصی

منابع

fa_IRفارسی