پرورش گاو، یکی از کسب و کارهایی است که از گذشته تا به امروز در مناطق در مناطق روستایی رواج داشته است. گاو از جمله حیواناتی است که از ارزش اقتصادی زیادی برخوردار است و محصولات متنوعی از قبیل گوشت، شیر، چرم و … تولید می کند که همه این محصولات، از بازار مصرف مناسبی برخوردار هستند. بر همین اساس شماره حاضر از مهتاب را به این حرفه اختصاص داده ایم تا روستائیان و افراد علاقمند ضمن آشنایی با اصول و شیوه پرورش این حیوان بتوانند برای خود در این حوزه فرصت شغلی تعریف کنند و به اشتغال بپردازند.

پرورش گاو

شیر

گوشت

پروتئین

گوساله

نژاد

جایگاه

علوفه

سخن آغازین

مقدمه

گاوها چگونه حیواناتی هستند

هدف از پرورش گاو

آشنایی با نژادهای مختلف گاو

نژادهای خارجی

نژادهای ایرانی

گاوها را در چه محلی نگهداری کنیم

اصول صحیح احداث جایگاه دام

متوسط زیربنای جایگاه دام

گاوها را چگونه تغذیه کنیم

غذای مناسب

جیره مناسب دام

اصول جیره بندی غذایی

گاوها گرفتار چه بیماری هایی می شوند

تب برفکی

طاعون گاوی

شاربن (سیاه زخم)

شاربن علامتی (سیاه پا)

تیلریوز (زردی)

پاستور لوز (خشه خشه)

بروسلوز (تب مالت)

سل گاوی

بیمه دام

خطرات تحت پوشش در بیمه عمومی

خطرات تحت پوشش در بیمه تکمیلی

توجیه اقتصادی طرح پرورش گاو شیرده

توجیه اقتصادی طرح پرورش گوساله پرواری

فهرست منابع

fa_IRفارسی