گیاه ذرت به جهت تنوع کاربردی که دارد و میزان اهمیت کاربردهای آن به عنوان یک کالای اساسی در کشورهای مختلف مورد توجه است. ذرت علوفه ای نقش اساسی در تأمین خوراک دام و تولید گوشت دارد. به همین جهت مصرف بالایی داشته به نحوی که تولید داخلی کمتر از میزان مصرف بوده و همواره در لیست کالاهای وارداتی قرار داشته است. تولیدات ذرت به طور عمده در دو دسته ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای طبقه بندی می شود. محصولات متنوعی از بخش های مختلف گیاه ذرت استحصال می شود.

ذرت علوفه ای

تراکم کاشت

الگوی کاشت

آبیاری

کوددهی

جوانه زنی

بذر

کشت

ذرت آردی

فهرست

سخن آغازین

مقدمه

معرفی گیاه

انواع ذرت

انتخاب گونه

اقلیم شناسی کشت ذرت

کاشت

داشت

آبیاری

کوددهی

مبارزه با علف های هرز

بیماری های ذرت

برداشت

توجیه اقتصادی

سناریو اول تولید ذرت علوفه ای

سناریو دوم تولید ذرت علوفه ای

سناریو سوم تولید ذرت علوفه ای

پیوست

زمان کاشت ذرت

فهرست منابع

fa_IRفارسی