با توجه به اهمیت جو و نقش آن در تأمین غذای انسانی و تأمین پروتئین حیوانی از طریق خوراک دام و طیور، تولید و خودکفایی این محصول، می تواند از سیاست های مهم کشاورزی هر کشوری باشد. با توجه به این که بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به جو از طریق واردات تأمین می گردد، توجه به افزایش کشت و تولید آن در داخل نه تنها ما را از وابستگی به خارج رها می کند بلکه می تواند سبب ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش رفاه کشاورزان این حوزه گردد. از این رو، در این شماره از مهتاب سعی داریم تا با ارائه یک راهنمای عملی، افرادی را که مایل به فعالیت در زمینه کاشت جو هستند، همراهی نماییم.

کشاورزی

توسعه روستایی

اراضی زراعی

غلات

زراعت

بستر کشت

بذر مصرفی

کاشت

آبیاری

کود دهی

برداشت

سخن آغازین

مقدمه

وضعیت کشت جو در ایران

اقلیم مناسب کشت جو

جو بهاره و پاییزه

ارقام جو

کاشت جو

آماده سازی کشت

انتخاب بذر

میزان بذر مصرفی

زمان کشت

عمق کشت

روش کشت

داشت

کود دهی

انواع کود

مبارزه با علف های هرز

بیماری های مهم جو

نحوه برداشت جو

پیشنهاد برای بهبود عملکرد و افزایش تولید

محاسبه هزینه ها و درآمدهای طرح

فهرست منابع

fa_IRفارسی