از آنجا که دامپروری از حوزه های مهم اشتغال روستایی به شمار می آید و از نقطه نظر بازاریابی از وضعیت مناسبی برخوردار است، اولین نسخه از «مهتاب» را به این حوزه و به طور خاص «دام سبک» اختصاص دادیم. از این رو، در این مجلد سعی شده است با استفاده از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسات ذیربط و استفاده از کارشناسان متخصص پرورش دام سبک، مباحث مربوط به گوسفندداری و پرورش بز به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با بیانی روشن و ساده، در قالب مدلی قابل اجرا تهیه و در اختیار خانوارهای روستایی علاقمند به این حرفه قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک برای رسیدن به زندگی بهتر برداشته شود.

توسعه پایدار روستایی

دام سبک

داشتی

پرواری

نژاد دام

حیوانات اهلی

جیره دام

علوفه

تأمین سرمایه

سخن آغازین

مقدمه

بخش اول: آشنایی با دام سبک و نحوه پرورش آن

شرایط اقلیمی

اهداف پرورش گوسفند و بز

نژاد دام

ساختمان و تأسیسات نگهداری دام

جیره غذایی

تولیدمثل

تغذیه در دوره جفت دهی

زمان مناسب خرید گوسفند (بز)

مشخصات ظاهری دام مناسب پروار

بیمه

مراحل شکل گیری دامداری (گوسفند و بز)

بخش دوم: روش های پرورش دام سبک در مقیاس خرد و روستایی

روش اول: پرورش دام به صورت پرواری

طرح توجیهی گوسفند پرواری برای خانوارهای روستایی

روش دوم: پرورش دام به صورت داشتی

طرح توجیهی گوسفند داشتی برای خانوارهای روستایی

روش سوم: پرورش دام به صورت داشتی – پرواری

طرح توجیهی گوسفند داشتی – پرواری برای خانوارهای روستایی

پیوست

نقشه های الگویی جایگاه گوسفند

منابع و مآخذ

fa_IRفارسی