در طراحی روش مطلوب سعی بر آن شده است تا ضمن بهره گیری از منطق شیوه های تأمین مالی اسلامی و ظرفیت های معرفی شده، اصولی مورد توجه قرار گیرد که هم در انحصار نظام بانکی کشور نبوده و در نظام غیربانکی قابلیت اجرا داشته باشد و هم به صورت کامل با قوانین مادر به ویژه قانون مدنی و قانون تجارت کشور انطباق داشته باشد. در این رابطه، موضوع مشارکت مدنی و عقد آن که در زمره روش های معرفی شده در ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا هست مبنای طراحی قرار گرفته است.

عقد معین

عقد نامعین

عقد لازم و جایز

مشارکت در تصمیم گیری

مشارکت در اجرای عملیات

مشارکت در ارزیابی

مشارکت حقوقی

مضاربه

مزارعه

مساقات

سرمایه گذاری مستقیم

ارکان عقد مشارکت مدنی

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول: مبانی و مفاهیم

مفهوم عقد و انواع آن

مشارکت و هم آفرینی در کسب و کار، تحت چارچوب قانونی

روش های تأمین مالی در نظام مالی اسلامی

عقود مشارکتی و ویژگی های اصلی آن

توصیف مشارکت مدنی و الزامات آن

مشارکت مدنی در انطباق با موازین شرعی

فصل دوم: دستورالعمل مشارکت مدنی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

مقدمه

قرارداد مشارکت مدنی بنیاد برکت

پیوست های قرارداد

فصل سوم: اهم رویه های اجرایی (دستورالعمل ها) و کاربرگ های اصلی

کاربرگ شماره یک

مدل کسب و کار – طرح های موضوع مشارکت مدنی

بخش اول – معرفی

بخش دوم – بوم مدل طرح (عنوان کسب وکار)

کاربرگ شماره دو

بخش اول – گزارش تحلیل مدل کسب و کار و اهلیت سنجی متقاضیان

بخش دوم _ خلاصه گزارش توجیهی به منظور اخذ موافقت اصولی هیأت مدیره – مشارکت مدنی

کاربرگ شماره سه

طرح کسب و کار (کوتاه) – طرح های نوع اول موضوع مشارکت مدنی

الف – تصویری از برنامه کسب و کار (طرح نوع اول)

ب – اطلاعات تکمیلی (طرح نوع اول)

کاربرگ شماره چهار

طرح کسب و کار (متوسط) – طرح های نوع دوم موضوع مشارکت مدنی

الف – خلاصه مدیریتی (طرح نوع دوم)

ب – برنامه کسب و کار (طرح نوع دوم)

کاربرگ شماره پنج

طرح کسب و کار (بلند) – طرح های نوع سوم موضوع مشارکت مدنی

الف – خلاصه مدیریتی (طرح نوع سوم)

ب – برنامه کسب و کار (طرح نوع سوم)

کاربرگ شماره شش

ارزیابی طرح های کسب و کار (هر سه نوع طرح)

الف – معرفی طرح (هر سه نوع طرح)

ب – ارزیابی برنامه کسب و کار

کاربرگ شماره هفت

خلاصه ارزیابی طرح های کسب و کار به منظور ارائه گزارش در هیأت مدیره

منابع

fa_IRفارسی