تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور22
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور2209
تعداد پروژه های عمرانی317
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان6627
fa_IRفارسی