بنیاد برکت در اجرای این مدل، نقش راهبر، تسهیلگر و ارتقا دهنده دارایی ها، و سرمایه های انسانی اجتماعی، مالی، اطلاعاتی و … دارد و زمینه ای را فراهم می کند تا اعضای جوامع هدف (مردم به عنوان رکن اصلی) با مشارکت سایر ذی نفعان، ضمن توسعه اشتغال و افزایش میزان درآمد، به صورت آگاهانه، ارتقای سطح معیشت در جوامع خود را رقم بزنند.

مقدمه

مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی، با رهیافت توسعه کوثری

راهبردهای اصلی بنیاد برکت در طراحی نظام تحقق هدف پیشرفت مناطق محروم و روستایی

تشریح اجزا و روابط مدل جامع به اختصار

سحاب (آیین نامه اجرایی سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت)

آسمان (آیین‌نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی)

آفتاب (آیین‌نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت)

الگوهای همانند با تمام یا بخشی از مدل جامع با برش گروههای هدف

سازوکارهای کیفی با تأکید بر تحقق هدف میانی توسعه اشتغال

مهتاب (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت)

مخاطبان اجرای مدل جامع متناسب با الزامات هر یک از طرحهای اصلی

اطلس مناطق محروم کشور

نظام اجرایی مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی، با رهیافت توسعه کوثری

رکن اصلی: مردم

ارکان تکمیلی

اهم وظایف تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی برکت در اجرای مدل جامع تدوینی

نظام نظارت بر اجرای مدل جامع تدوینی بنیاد برکت

دستاوردهای اجرای مدل جامع پیشرفت مناطق محروم و روستایی با رهیافت توسعه کوثری

نمونه ای از دستاوردهای کیفی حاصل از اجرای مدل جامع (استقرار فرایند پیشرفت و توسعه با هدف نهادینه شدن)

نمونه ای از دستاوردهای کمی حاصل از اجرای مدل جامع (استقرار پایدار چرخه درآمدزایی)

fa_IRفارسی