تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور33
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور5625
تعداد پروژه های عمرانی374
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان16875
fa_IRفارسی