تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور16
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور13342
تعداد پروژه های عمرانی384
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان40026
fa_IRفارسی