تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور32
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور1106
تعداد پروژه های عمرانی681
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان3318
fa_IRفارسی