تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور15
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور1730
تعداد پروژه های عمرانی682
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان5190
fa_IRفارسی