تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور29
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور8870
تعداد پروژه های عمرانی683
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان26610
fa_IRفارسی