با توجه به ظرفیت و نیز هماهنگی با اهداف مورد نظر بنیاد برکت، از میان عقود منطبق با احکام اسلامی، پس از اجرای مشارکت مدنی، اینک عقود مبادله ای در طراحی روش پیش رو انتخاب شده است. عقود مبادله ای براساس ماهیت، مبین نوع خاصی از تأمین مالی است که در آن مشارکتی شکل نمی گیرد و رابطه طرفین غالباً براساس مبادله یا معامله عین و یا منافع اموال ذیل مقررات حقوق مدنی است. شایان ذکر است قراردادهای حاصل از عقود مبادله ای به دلیل گستردگی کاربرد، تنوع و راحتی کار به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای ارائه تسهیلات اعتباری در روش های تأمین مالی اسلامی و یکی از عقود مؤثر به منظور تعریف تسهیلات برای توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. در عقود مبادله ای برخلاف عقود مشارکتی نرخ سودی عددی ثابت است و در همان ابتدا نتیجه قرارداد برای طرفین مشخص و واضح است و در صورت عمل طرفین به قرارداد منافع طرفین همان خواهد بود که در قرارداد اولیه مشخص شده است و این به راحتی امور و کاهش هزینه های طرفین می انجامد.

قرض الحسنه

سرمایه گذاری

قراردادهای مشارکتی

اجاره به شرط تملیک

تضامین

وثایق

پیشگفتار

  • فصل اول: مبانی و مفاهیم

مفهوم عقد و انواع آن

روش های تأمین مالی در نظام مالی اسلامی

قراردادهایی با سود انتظاری

قراردادهایی با سود معین

کاربرد عقود مبادله ای در دستورالعمل بنیاد برکت

  • فصل دوم: دستورالعمل

مقدمه

  • فصل سوم: نمونه قراردادها

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد فروش اقساطی

  • فصل چهارم: کاربرگ اصلی و پیوست های دستورالعمل

کاربرگ شماره یک

بخش اول –  معرفی

بخش دوم – بوم مدل طرح (عنوان کسب و کار)

کاربرگ شماره دو

بخش اول – گزارش تحلیل مدل و کسب و کار و اهلیت سنجی متقاضیان

بخش دوم _ خلاصه گزارش توجیهی به منظور اخذ موافقت اصولی هیأت مدیره – عقود مبادله ای

کاربرگ شماره سه

طرح کسب و کار (کوتاه) – طرح های نوع اول موضوع دستورالعمل عقود مبادله ای

الف – تصویری از برنامه کسب و کار (طرح نوع اول)

ب- اطلاعات تکمیلی (طرح نوع اول)

کاربرگ شماره چهار

طرح کسب و کار (متوسط) – طرح های نوع دوم موضوع دستورالعمل عقود مبادله ای

الف – خلاصه مدیریتی (طرح نوع دوم)

ب – برنامه کسب و کار (طرح نوع دوم)

کاربرگ شماره پنج

طرح کسب و کار (بلند) – طرح های نوع سوم موضوع دستورالعمل عقود مبادله ای

الف – خلاصه مدیریتی (طرح نوع سوم)

ب – برنامه کسب و کار (طرح نوع سوم)

کاربرگ شماره شش

ارزیابی طرح های کسب و کار (هر سه نوع طرح)

الف – معرفی طرح (کسب و کار موضوع درخواست)

ب- ارزیابی برنامه کسب و کار

منابع

fa_IRفارسی