طرح توسعه پایدار جزیره هرمز

فعالیت های انجام یافته

بیان مسئله پژوهش

ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرآیند انجام کار

مفاهیم نظری و تجارب خارجی

شناخت وضعیت موجود

مطالعات اقتصادی

مطالعات محیط زیست

پیشنهادات مشاور

fa_IRفارسی