طراحی نظام پایش و ارزشیابی پایلوت اولیه طرح مداخلات هوشمند سلامت ایرانیان

پایش و ارزشیابی طرح های اجرا شده در حوزه سلامت، بخش کلیدی و اثرگذار فرایند تصمیم گیری، تصمیم سازی و مداخله است. طرح مداخلات هوشمند سلامت ایرانیان به عنوان یکی از طرح های مهم در زمینه سلامت الکترونیک، نیازمند چارچوب مدون پایش و ارزشیابی است تا از تحقق اهداف تعریف شده آن در ارتقای سلامت جامعه اطمینان حاصل شود.

فصل اول: ارزیابی سریع Rapid Assessment

فصل دوم: مرور پروژه ها و منابع ملی و بین المللی

فصل سوم: چهارچوب عمومی پایش و ارزشیابی حوزه سلامت الکترونیک

فصل چهارم: برنامه تحلیل چارچوب پایش و ارزشیابی طرح مداخلات هوشمند سلامت ایرانیان

فصل پنجم: مدل مفهومی پایش و ارزشیابی

فصل ششم: تدوین برنامه استقرار مدل مفهومی پایش و ارزشیابی

fa_IRفارسی