در ضوابط طراحی و معماری بنیاد برکت، با استناد بر مطالعات پایه ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی و نیز بررسی و مطالعه استانداردهای طراحی فضاهای آموزشی داخلی و خارجی، به تدوین تیپ بندی کلاس های آموزشی، متناسب با مقطع تحصیلی، نیازهای شهری و روستایی و شرایط آب و هوایی پرداخته شد. در ادامه با توجه به فضاهای اداری و خدماتی مورد نیاز و تیپ بندی کلاس ها؛ (تیپ یک: 18 نفره، تیپ دو: 24 نفره، تیپ سه : 30 نفره، تیپ چهار: 36 نفره) ضوابط متراژهای مدارس یک تا نه کلاسه تعیین گردید.

الگوهای یکپارچه

ساخت مدارس

تیپ بندی

دبستان

دبیرستان

نقشه مدارس

پیشگفتار

  • بخش اول

ضرورت انجام کار

چشم انداز

بررسی استانداردهای خارجی

بررسی استانداردهای داخلی

اصول تدوین ضوابط

ابعاد میز و صندلی دانش آموزان بنیاد برکت

  • بخش دوم

فضاهای آموزشی:

تیپ بندی کلاس ها

سالن چندمنظوره

کارگاه حرفه و فن و آزمایشگاه

فضاهای اداری:

دفتر

فضاهای خدماتی و بهداشتی

آبدارخانه

انبار و وسایل نظافت

سرویس بهداشتی کارکنان

سرویس بهداشتی دانش آموزان و آبخوری

پایگاه تغذیه

راهرو و دیوارها

تاسیسات و موتورخانه

  • بخش سوم

جداول و زیربناهای تیپ مدارس

  • بخش چهارم

شرایط اخذ تائیدیه ساخت مدرسه از بنیاد برکت

نقشه های تیپ مدارس

fa_IRفارسی