آیین نامه شبکه مردمی سرمایه گذاری اشتغالزایی (شمسا)

یکی از راههای تأمین مالی طرح های اشتغالزایی اجتماع محور، بهره گیری از مشارکت مردمی و خیرین است. در طراحی فرایند اجرایی طرح شبکه مردمی سرمایه گذاری اشتنغالزایی (شمسا)، جهت جلب مشارکت خیرین الزاماتی باید در نظر گرفته شود. این طرح بر مبنای ایجاد یک فرایند دسترسی آسان خیرین کارآفرینی، مانیتورینگ فرایند های مالی، نظارت بر اجرای طرح، حفظ شأن متقاضیان، وجود عوامل انگیزشی مادی و معنوی برای ذی نفعان، امکان ارتباط مستقیم با متقاضیان و … طراحی شده است. مشارکت مردمی در تأمین مالی روش های متنوعی دارد. در اینجا  براساس روش بهره گیری از حساب پس انداز قرض الحسنه و با همکاری بانک در فرایند تأمین مالی، روش تأمین مالی توسط خیرین کارآفرینی طراحی شده است.

fa_IRفارسی