تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور23
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور20601
تعداد پروژه های عمرانی788
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان61803
fa_IRفارسی