تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور10
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور714
تعداد پروژه های عمرانی1032
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان2142
fa_IRفارسی