ساخت گلخانه کوچک مقیاس

استان: خوزستان

شهرستان: هفتکل

تسهیلگر: علی پیرامون

مجری: مصطفی باندری

fa_IRفارسی