تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور19
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور819
تعداد پروژه های عمرانی1053
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان2457
fa_IRفارسی