• دستورالعمل حمایت از طرح های دانش بنیان و دانش محور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
fa_IRفارسی