2,099 :کل,  4 :بازدید امروز

شنبه, 8 مهر , 1402

 2,098 :کل,  3 :بازدید امروز

کمیته تحقیق وتوسعه

کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی روش های روزآمد،کارا و اثربخش در حوزه توانمندسازی و محرومیت زدایی، از اواخر خرداد سال1393 تشکیل و از تیرماه ۱۳۹۴ با ترکیب جدید و به منظور انجام مطالعه و طراحی روش های نوین علمی و اجرایی مؤثر و نیز ابتکاری در حوزه های توانمندسازی اقتصادی و کاهش محرومیت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، آغاز به کار کرده است. در این رابطه، کمیته تحقیق و توسعه، یکی از اقدامات نخست خود را تدوین دستورالعمل ها و استانداردسازی رویه های عمل باهدف نظام مند نمودن روشهای اجرایی قرار داد و فرض را بر آن نهاد که انجام فعالیت های مطالعاتی و نوین، صرفا در فضایی معین و شفاف انجام پذیر خواهد بود.

درراستای رویکرد جدید کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت مبنی بر توسعه فعالیت ها، این نظامنامه، اهداف، مأموریتها، وظایف و نحوه مدیریت تحقیق و توسعه را به شرح ذیل تعیین می نماید :

هــدف تشکیل کــمیته عبـارت اسـت از : شـناسـایی، انتخـاب و معـرفی روش های روزآمـد، کارا و اثربخــش برای توانمندسـازی و محـرومیت زدایی.

مأموریت های کمیته به شرح ذیل می باشد :

۲-۱- ارزشیابی، مستند سازی و تبیین فناوری های مورد عمل در بنیاد برکت
۲-۱-۱- مستندسازی فعالیت های بنیاد برکت با تاکید بر فن آوری های مورد استفاده
۲-۱-۲- ارزشیابی دوره ای وضعیت موجود و تحلیل برنامه های بنیاد برکت
۳-۱-۲- تبیین مدل های جاری موفق بنیاد برکت برای ترویج و فرهنگ سازی در مراجع علمی، کارشـــناسی و مدیریتی در سطح ملی و بین المللی

۲-۲- طراحی و اجرای فرآیند های مرتبط با پروژه های مطالعاتی
۲-۲-۱- تهیه و تدوین نظامنامه پژوهشی
۲-۲-۲- شناسایی نیازهای و تعیین اولویتهای پژوهشی
۲-۲-۳- تهیه RFP برای نیازهای پژوهشی
۲-۲-۴- انجام فرایند فراخوان RFP، دریافت پروپوزال، برگزاری مناقصه و …
۲-۲-۵- بررسی و انتخاب بهترین پروپوزال های دریافتی
۲-۲-۶- انتخاب مجری و ناظر پروژه ها
۲-۲-۷- فرایند عقد قرارداد
۲-۲-۸- اجرای پروژه و طرح های مطالعاتی
۲-۲-۹- پیگیری اجرای پروژه و بررسی کارشناسی گزارش پیشرفت پروژه
۲-۲-۱۰- تهیه کاربست اجرای نتایج پروژه ها

۲-۳- تعامل با موسسات و سازمان های ملی و بین المللی مرتبط
۲-۳-۱-شناسایی سازمان های مرتیط
۲-۳-۲-تنظیم تفاهم نامه های همکاری و اجرای طرح های مطالعاتی مشترک با مؤسسات داخلی و خارجی
۲-۳-۳-ارائه دستاورد های مطالعاتی و تجربی بنیاد برکت در نشست های ملی و بین المللی
۲-۳-۴-عضویت در شبکه های معتبر بین المللی
۲-۳-۵-برگزاری کارگاه های مشورتی و آموزشی با دعوت از خبرگان ملی و بین المللی
۲-۳-۶-ایجاد مراکز مطالعات اجرایی مشترک و یا همکاری با سازمان های بین المللی در زمینه فقرزدایی

۲-۴- تألیف، ترجمه، مستندسازی و انتشارات
۲-۴-۱- مستندسازی فرآیند و نتایج مطالعات
۲-۴-۲- تألیف و تهیه مستنداتی برگرفته از نتایج مطالعات در قالب کتاب، مقاله علمی، گاهنامه و …
۲-۴-۳- بررسی متون علمی معتبر و جدید مرتبط جهت ترجمه و انتشار
۲-۴-۴- تألیف، ترجمه و نشر کتب مرتبط با همکاری سازمان های ملی و بین المللی
۲-۴-۵- برگزاری همایش های علمی با مشارکت مراکز معتبر علمی ملی و بین المللی
۲-۴-۶- برگزاری جشنواره توانمندسازی و محرومیت زدایی

تبصره: اجرای بندهای ۲-۴-۵ و ۲-۴-۶ منوط به موافقت ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می باشد.

۲-۵- آموزش و توانمندسازی
۲-۵-۱- تدوین برنامه های آموزشی از نتایج مطالعات و سایر منابع مرتبط و متناسب با نیاز کارآفرینان، کارمندان و…
۲-۵-۲- اجرا و ارزش یابی برنامه های آموزشی

۳-۱- فعالیت های مربوط به حوزه های کارفرمایی نظیر سیاست گذاری، نظارت، ارزش یابی، مدیریت، کنترل و… توسط دبیرخانه کمیته تحقیق و توسعه انجام می شود
۳-۲- انجام هرنوع تصدی نظیر اجرای طرح های کمیته تحقیقاتی، برگزاری همایش ها، ترجمه، چاپ و انتشار کتاب و متون وغیره با استفاده از تمام ظرفیت های کشور برون سپاری خواهد شد.

وظایف کمیته به شرح ذیل است:

۴-۱- تصویب نظامنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط
۴-۲- تصویب اولویت ها، عناوین و RFP پروژه ها و تعیین سقف اعتبارات هر یک از آنها
۴-۳- تعیین مجریان و ناظران بر اساس پیشنهاد دبیرخانه
۴-۴- تصویب گزارش های نهایی کلیه پروژه ها و موارد خاص از پیشرفت پروژه ها به تشخیص رئیس کمیته
۴-۵- تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بودجه سالانه تحقیق و توسعه

تبصره: کمیته می تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد کمیته های فرعی اقدام نماید.

۷-۱-تهیه و تدوین نظامنامه پژوهشی
۷-۲-شناسایی نیازها و تعیین اولویتهای پژوهشی
۷-۳-تهیه RFP برای نیازهای پژوهشی
۷-۴-انجام فرایند فراخوان RFP، دریافت پروپوزال، برگزاری مناقصه و …
۷-۵-بررسی و انتخاب بهترین پروپوزال های دریافتی
۷-۶-انتخاب مجری و ناظر پروژه ها
۷-۷-پیگیری اجرای فرایند عقد قرارداد
۷-۸-پیگیری اجرای پروژه و بررسی کارشناسی گزارش پیشرفت پروژه
۷-۹-همکاری در تهیه کاربست اجرای نتایج پروژه ها با مجریان پروژه
۷-۱۰-پیگیری وظایف مرتبط با ارزشیابی، مستندسازی و تبیین فناوری های مورد عمل برکت
۷-۱۱-شناسایی سازمان های مرتبط
۷-۱۲-تنظیم تفاهم نامه های همکاری و اجرای طرح های مطالعاتی مشترک با د داخلی و خارجی
۷-۱۳-ارایه دستاوردهای مطالعاتی و تجربی بنیاد برکت در نشست های ملی و بین المللی
۷-۱۴-عضویت در شبکه های معتبر بین المللی
۷-۱۵-مدیریت در برگزاری کارگاههای مشورتی و آموزشی با دعوت از خبرگان ملی الی از طریق برون سپاری
۷-۱۶-ایجاد مراکز همکار با سازمانهای بین المللی در زمینه فقرزدایی
۷-۱۷-همکاری در مستندسازی فرایند و نتایج مطالعات
۷-۱۸-بررسی متون علمی معتبر و جدید مرتبط جهت برون سپاری ترجمه و انتشار
۷-۱۹-مدیریت برگزاری همایش های علمی با مشارکت مراکز معتبر علمی ملی و ی از طریق برون سپاری
۷-۲۰-مدیریت برگزاری جشنواره توانمندسازی و محرومیت زدایی از طریق برون سپاری

۸-۱-مسئولیت دبیر خانه تحقیق و توسعه بر عهده رئیس کمیته تحقیق و توسعه می باشد.
۸-۱-دبیرخانه دارای حداقل ۵ عضو (۲نفر تمام وقت و ۳ نفر پاره وقت) با تحصیلات فوق لیسانس و دکترا خواهد بود.
۸-۱-یک نفر از اعضای دبیرخانه به عنوان مسئول دفتر و امور اجرایی تعیین و مشغول به کار می گردد.

تبصره: فضای اداری، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز از سوی بنیاد برکت در اختیار کمیته قرار می گیرد.

کمیته تحقیق وتوسعه بنیادبرکت
باهدف شناسایی انتخاب ومعرفی روش های روزآمد،کارا واثربخش
به منظور انجام مطالعه وطراحی روش های نوین علمی واجرایی موثر
در حوزه های توانمندسازی اقتصادی وکاهش محرومیت درمناطق
محروم وکم تر توسعه یافته کشور ،آغاز به کار کرده است.

مجموعه کتاب‌های مدل هادی تلاش اقتصادی برکت با هدف شناسایی و استاندارد سازی مدل کسب و کار پایدار

| کارگروه مهتاب

با هدف نظارت راهبردی بر اجرای مدل‌های توسعه اشتغال اجتماع محور و برنامه‌های کمیته تحقیق و توسعه

| کارگروه نظارت

با هدف مستند سازی، انتشار وانعکاس اشتغال‌های ایجاد شده توسط مدل‌های کمیته تحقیق وتوسعه

| کارگروه انعکاس

با هدف تهیه دستورالعمل آموزش تسهیلگران و مجریان وبرنامه‌های آموزشی کمیته تحقیق و توسعه

| کارگروه آموزش

با هدف تهیه و مدون‌سازی نقشه‌ها و دفترچه‌های تیپ‌های ساختمانی بر اساس ضوابط و استانداردها و سایر الزامات اجرایی

| کارگروه فنی و عمرانی

باهدف مدیریت پروژه ها، زمانبندی وکنترل کیفیت، تعیین فرایند انجام پروژه های مطالعاتی

| کارگروه مطالعات و تحقیقات

fa_IRفارسی