تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور32
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور18425
تعداد پروژه های عمرانی1054
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان55275
fa_IRفارسی