تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور25
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور4935
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان14805
fa_IRفارسی