تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور
تعداد پروژه های عمرانی
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان
fa_IRفارسی