تعداد طرح های اشتغال زایی بنگاه محور
34
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور9752
تعداد پروژه های عمرانی 1126
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان29256
fa_IRفارسی