تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور45
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور12681
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان25434
fa_IRفارسی