مهتاب حاضر پس از مرور روش تولید کرم ابریشم، چهار سناریو برای راه اندازی این کسب و کار را به لحاظ مالی بررسی می نماید. در ادامه فعالیت نخ ریسی و استفاده از چرخ نخ ریسی جهت تولید نخ های ابریشمی را به عنوان یک فعالیت اقتصادی بررسی کرده و جهت تولید فرش های دست باف مخاطبین را به مهتاب شماره 4 ارجاع می دهد. مجموع این فعالیت های تولیدی اعم از تولید کرم ابریشم، نخ ریسی و فرش بافی نقش بسزایی در افزایش ارزش افزوده این فعالیت های اقتصادی داشته که می توان به تمامی این موارد یا بخشی از آن اشتغال داشت.

پرورش کرم ابریشم

نوغانداری

کرم جوان

لارو

آفات

تفریخ

پیله

برگ

سخن آغازین

مقدمه

پیشینه نوغانداری در ایران

تهیه و توزیع تخم نوغان

اماکن نوغانداری

نکات بهداشتی در نوغانداری

ضدعفونی اماکن و وسایل نوغانداری

ضدعفونی بستر پرورش و سطح بدن لاروها

بیماری های کرم ابریشم

آفات کرم ابریشم

تفریخ تخم نوغان

تحویل از مبدا

روش نگهداری تا تفریخ

به تعویق انداختن تفریخ

پرورش کرم جوان

خصوصیات لاروهای جوان

شرایط محیطی لازم برای پرورش کرم جوان

تأمین برگ توت مناسب برای پرورش کرم جوان

روش تغذیه لاروهای کرم ابریشم در سنین کرم جوانی

حفظ شرایط مناسب و متعادل در محیط پرورش کرم جوان

عملیات پرورش کرم جوان

آغاز سن اول لاروی

آغاز سن دوم لاروی

آغاز سن سوم لاروی

پرورش کرم بالغ

خصوصیات لاروهای بالغ

شرایط محیطی لازم برای پرورش کرم جوان

انتخاب برگ دوره کرم بالغ جهت تغذیه

روش تغذیه لاروهای کرم ابریشم در سنین کرم بالغ

تنظیم اندازه برگ

تنظیم برنامه زمان بندی تغذیه

حفظ شرایط مناسب و متعادل در محیط پرورش کرم بالغ

عملیات پرورش کرم بالغ

آغاز سن چهارم لاروی

آغاز سن پنجم لاروی

پیله روی و پیله تنی

پیله روی

پیله تنی

علائم آمادگی لاروهای سن پنجم جهت پیله تنی

فراهم سازی وسایل پیله تنی (مابشی) و شرایط محیطی مناسب

برداشت و انتقال پیله

مدل کسب و کار ابریشم

طرح توجیه اقتصادی

مفروضات طرح

برآوردهای مالی

حالت اول تولید یک جعبه

حالت دوم تولید دو جعبه

حالت سوم تولید یک جعبه و سه دوره

حالت چهارم تولید دو جعبه و سه دوره

تکمیل زنجیره تأمین

محاسبات مالی چرخ نخ ریسی

منابع

fa_IRفارسی