تعداد طرح های اشتغالی زایی بنگاه محور80
تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور9306
تعداد پروژه های عمرانی6281
تعداد کل اشتغال ایجاد شده در استان27918
fa_IRفارسی